РАВНОСТ, РАЗНООБРАЗИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ

Равенство в Unicard

Гордеем се, че предлагаме равни възможности, независимо от възраст, културен произход, увреждане, пол, семейно положение, националност, политически убеждения, раса, религиозна или сексуална ориентация. Можем само да се възползваме от това многообразие чрез изграждане на приобщаваща култура, където всеки е уважаван, може да бъде себе си и да се стреми да бъде най-добрият. По този начин успяваме да изградим по-добро бъдеще за нашите служители, партньори, клиенти и общностите, в които работим.

Разнообразието, различията и приобщаването са в основата на Unicard. Бихме искали да станем най-добрият работодател за жени в нашия сектор до 2025 г. До момента сме постигнали 20% представителство на жените в сектор, склонен предимно към мъжете.

  • Способност

    Инвалидността не означава неспособност. Unicard изгражда приобщаващо работно място, което управлява, поддържа и дава възможност за разбиране на уврежданията, позволявайки на всеки колега да се развива, без изключение. Правим това чрез: Предоставяне на лесно достъпна информация и подкрепа за хора, пряко и косвено засегнати от всички видове увреждания. Ние активно се стремим да идентифицираме и премахнем всякакви бариери и стигми в това отношение.