Основни Понятия

Клиент: Означава всяко физическо или юридическо лице, което поръчва продукти или услуги от Unicard

Договор: Договорът между Unicard и Клиента за продажба на продуктите и/или предоставяне на услуги, които включват посочените общи условия

Група: Tова дружество и всяко дъщерно дружество или холдинг на това дружество, както и свързана компания

Интелектуална собственост: Означава всеки патент, авторско право, регистриран дизайн, нерегистрирано право на дизайн, търговска марка или друга индустриална или интелектуална собственост

Поръчка: Поръчката, направена от Клиента, както е посочено в поръчката му, или друго писмено приемане на офертата или предложението

Цена: Цената за всеки продукт или услуга трябва да бъде тази, посочена в офертата или предложението Продукти: Тези продукти, които се доставят от Unicard на Клиента, както е посочено в офертата, предложението или поръчката

Предложение: Оферта на Unicard в отговор на изискванията на Клиента

Предназначение: Услуги и стоки, доставени с цел постигане на целите на Клиента

Спецификация: Всяка спецификация за продукти и услуги, която е договорена писмено от Клиента и Unicard

Условия: Условията, посочени в този документ, могат да бъдат изменяни от време на време

Оферта: Офертата, предоставена от Unicard за доставка на Продуктите и/или Услугите

Услуги: Услугите, предоставяни от Unicard, както е посочено в офертата

Условия

Обща Информация

Всички оферти и предложения се основават на информация, свързана с изискванията, предоставени от Клиента към Unicard.

Unicard си запазва правото да изменя всяка оферта или предложение в случай на промени в спецификациите или други изисквания, свързани с предложения проект, които могат да бъдат открити от Unicard или поискани от клиента. Всички допълнителни такси ще бъдат договорени с клиента.

Всяка оферта или предложение, предоставени от Unicard, остават валидни за период от 30 дни от датата, посочена в нея.

Всяка оферта или предложение представлява добросъвестни преговори, за да се установи окончателно споразумение, основано на съществуващите споразумения на Unicard с Клиента и стандартните условия на Unicard или неговите филиали, за лицензиране на софтуер, поддръжка и други приложими услуги.

Поръчка, направена от клиент, представлява предложение от него за закупуване на продукти и/или услуги в съответствие с настоящите Условия. Клиентът е отговорен да гарантира, че условията на поръчката и всички приложими спецификации, които могат да бъдат изпращани периодично от клиента, са пълни и точни.

Поръчка ще се счита за приета само когато Unicard издаде писмено приемане на поръчката, като в този момент договорът влиза в сила.

Всички примери за доклади, документи или други публикации, създадени от Unicard, както и всички илюстрации, съдържащи се в каталозите или брошурите на Unicard, са създадени с единствената цел да дадат приблизителна представа за Продуктите.

Тези условия се отнасят за всички оферти или предложения на Unicard с изключение на други условия, които Клиентът налага, включва или които се подразбират от търговия, поръчка или начин на сделка.

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение или забавяне при изпълнение на задълженията си, в случай, че такова неизпълнение или забавяне е причинено от „форсмажорно обстоятелство“. „Форсмажорно обстоятелство“ означава всяко събитие извън разумния контрол на дадена страна, което по своя характер не би могло да бъде предвидено или, ако можеше да бъде предвидено, би било неизбежно (включително стачки, блокади или други индустриални спорове (независимо дали включва собствена работна сила или на трета страна), отказ на енергийни източници или транспортна мрежа, война, тероризъм, бунт, гражданска суматоха, намеса на граждански или военни власти, национално или международно бедствие, въоръжен конфликт, злонамерени щети, повреда на инсталация или машини, ядрено, химическо или биологично замърсяване, експлозии, срутване на строителни конструкции, пожари, наводнения, бури, земетресения, загуби в морето, епидемии или подобни събития, природни бедствия или екстремни неблагоприятни метеорологични условия или неизпълнение на доставчици или подизпълнители).

Всеки възникнал спор или иск се урежда и тълкува в съответствие със законодателството на Англия и Уелс. Всяка страна несъмнено се съгласява, че съдилищата на Англия и Уелс ще имат изключителна юрисдикция за уреждане на всеки възникнал спор или иск (включително извъндоговорни спорове или искове).

Цени и Плащания

Всички тарифи, такси и други разходи, предоставени като част от това предложение са валидни в продължение на тридесет (30) дни от датата на това предложение. Unicard следва да издаде нареждане за поръчка не по-късно от тридесет (30) дни от датата на предложението.

Цените на Unicard се таксуват и заплащат в Британски лири (£).

Всички разходи, предвидени в този документ, представляват нетните суми, които трябва да бъдат получени от Unicard и не включват текущи или бъдещи мита или данъци. Това са включително, но не само - данък върху продажбите, данъци при източника, ДДС и всякакви други данъци, които могат да се прилагат.

Пътните и дневни разходи не са включени, освен ако не е посочено. Unicard ще направи всичко възможно да сведе до минимум пътуванията на персонала. Ако обаче се изисква ресурс за пътуване, Клиентът ще носи отговорност за действителните и разумни пътни и дневни разходи. Всички значителни пътни и дневни разходи ще бъдат предварително одобрени от Клиента.

Цената на всеки продукт или услуга е тази, която е подробно описана в офертата или предложението и Unicard предоставя при поискване.

Ако Unicard сметне за целесъобразно, цената за създаване на продуктите или изпълнението на услугите се определя на база време и материали и при минимална такса. Обикновено това е 4-часов период (т.е. половин дневна ставка). При тези обстоятелства офертата или предложението ще включва приложимата ставка, която ще бъде изискуема от Клиента и цената, определена в съответствие с времето, реално прекарано от Unicard за изпълнение на договора.

Unicard си запазва правото да увеличи цената при обстоятелства, при които (действайки разумно) счита, че това е оправдано, например поради изменена спецификация. Всяка промяна в цената ще бъде съобщена на Клиента в писмена форма.

Unicard има право да издава фактура по всяко време в срока на договора. Фактурите подлежат на плащане, без приспадане или прихващане, в рамките на 30 дни от датата, посочена във фактурата.

Фактурите се изплащат чрез електронни преводи на средства във валутата, посочена във фактурата.

Офертите и предложенията могат да включват цена за пътни разходи. Ако дадена среща бъде отменена от Клиента, Клиентът ще носи пълна отговорност за всички задължения, които Unicard има в резултат на анулиране и / или пренареждане на всякакви договорености за пътуване, уговорени от или за него.

Клиентът се съгласява и разбира, че ако цената включва сума за запазване на услугите на Unicard за определен период не подлежи на възстановяване.

Продукти и Услуги

Продуктите и услугите, които се предоставят от Unicard са посочените в офертата или предложението.

Unicard гарантира, че услугите ще се извършват качествено с уменията на персонала.

Освен ако не е посочено друго, цялото обучение се осигурява от персонала на Unicard. Разходите за обучение могат да варират в зависимост от действителния брой обучавани и реалния брой курсове. Окончателните изисквания за обучение ще бъдат определени по време на фазата на откриване на проекта.

Unicard се стреми да спазва всички договорени дати за доставка или изпълнение, които могат да бъдат посочени в поръчката, но тези дати са само прогнозни и времето не трябва да е от съществено значение за изпълнението на договора.

Всеки доклад, създаден от Unicard, може също така да бъде предоставен в електронен формат чрез имейл, флаш устройство, изтегляне, на цифровата платформа на Unicard или други средства, договорени между Unicard и Клиента през определен период.

Право на собственост върху продуктите остава в Unicard, докато на Unicard не бъде изплатено изцяло за всички продукти и услуги, които е предоставил на Клиента, независимо дали e по договор или по друг начин.

Интелектуална Собственост и Конфиденциалност

Информацията, предоставена от Unicard за всяка оферта или предложение, която включва, но не се ограничава до ценообразуване, конфигурации, техническа литература и спецификации, представлява търговската тайна на Unicard и е поверителна и запазена за Unicard, нейните филиали и доставчици. Всяко право върху интелектуалната собственост върху продуктите или друг документ, предоставен на Клиента от Unicard, трябва да принадлежи на Unicard или да бъде лицензирано.

При предоставянето на продуктите и/или услугите, Unicard може да използва материали, в които правата върху интелектуалната собственост принадлежат на трета страна. В такъв случай, Unicard е отговорен за получаването на правото да използва такъв материал, преди да включен в продуктите или да стане част от услугите.

Unicard лицензира правата върху интелектуалната собственост върху продуктите на Клиента до степента, необходима за използването на продуктите и/или услугите.

Клиентът признава и се съгласява, че ще му бъде забранено да разкрива какъвто и да е продукт на трета страна, освен в случаите, разрешени от Unicard в писмена форма или от настоящите Условия.

Unicard си запазва правото да добавя името и логото на Клиента към списъка си с публикувани клиенти на своя уебсайт и промоционални материали, освен ако не е указано друго.

Клиентът трябва да обезщети Unicard по всяко време при задължения, разходи и щети (включително всички преки или косвени последващи загуби, загуба на печалба) и всички лихви и санкции, понесени от или направени от Unicard, произтичащи от нарушение на договора от страна на Клиента.

Ограничаване на Отговорността

С изключение на изрично посоченото в настоящите условия, всички гаранции, условия, посочени от закон или общо право или по друг начин, се изключват в максималната степен, разрешена от закона, от офертата или предложението.